کتاب «المجانی من النصوص العرفانیه»

کتاب «المجانی من النصوص العرفانیه»

کتاب «المجانی من النصوص العرفانیه» از استادان: دکتر عباس اقبالی و دکتر سید رضا میراحمدی (انتشارات سمت) به چاپ نهم رسید. این کتاب برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در مقطع کارشناسی به عنوان منبع اصلی درس «متون عرفانی» به ارزش 2 واحد تدوین شده است.