کارکنان دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تلفنشماره اتاق
 
1احمد نامورکارشناس پژوهش55912793251 طبقه اول
2ابوالفضل پارسامسئول دفتر ریاست دانشکده55912770طبقه اول 212
3افسانه شمسکارشناس مسئول آموزش55912718طبقه اول 205
4حامد فرجیکارشناس آزموش55912716طبقه اول 205
5سید حسن لطیفیکمک کارشناس آموزش55912715طبقه اول 205
6محمد ناظمیکارشناس سایت55912706طبقه همکف 118
7امیر جوانمرد قصابمسئول تاسیسات55912794طبقه همکف 119
8حمیدرضا سلیمانیمتصدی آبدارخانه55912709طبقه اول 207
9حسین سعیدیمتصدی خدمات عمومی55912709طبقه اول 207
10----
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.