مراسم روز کارمند۰

مراسم روز کارمند

به همت روسای دانشکده علوم انسانی و همین طور دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی...