دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • اسامی گروه های آموزشی
ردیف عنوان گروه آموزشی نام مدیر گروه مقطع تحصیلی پست الکترونیکی
 37   ادیان و فلسفه   دکتر حسین حیدری   کارشناسی   کارشناسی ارشد- دکتری 
 120   زبان و ادبیات انگلیسی   دکتر حامد حبیب زاده   کارشناسی   کارشناسی ارشد 
 117   زبان و ادبیات عربی   دکتر حسین ایمانیان   کارشناسی   کارشناسی ارشد - دکتری 
 119   زبان و ادبیات فارسی   دکتر رضا شجری   کارشناسی   کارشناسی ارشد - دکتری 
 38   علوم قرآن و حدیث   دکتر محسن قاسم پور   دکتری    
 104   گروه معارف   دکتر محمد اخوان   کارشناسی ارشد